Electric Anderlecht definitief gesloten, welkom te Electric Drogenbos !Het Anderlecht-team wacht op jullie van 7u tot 16u Steenweg op Ruisbroek 290a. Tel en e-mail ongewijzigd.InventarisatieOnze verkooppunten zijn gesloten van 27 december tot 1 januari voor inventarisatie.
PDF

Legale informatie

 

Hoofdzetel : avenue Robert Schuman 127 1401 Nivelles

Ondernemingsnummer : BE 0401 883 866    RPR Brussel

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. TOEPASSINGSSFEER

1.1. Alleen al door een offerte aan te vragen of een bestelling van welke aard ook te plaatsen bij ELECTRIC N.V., aanvaardt de klant ambtshalve de toepassing van de huidige algemene voorwaarden voor die offerte of bestelling;

De klant ziet ervan af om voordeel te halen uit de clausules of voorwaarden die van hemzelf komen of opgesteld zijn door derden, zelfs als ze meegedeeld zijn aan ELECTRIC N.V. of als ze geacht worden gekend te zijn door ELECTRIC N.V.

1.2. Geen van de catalogus, reclamefolders, tarieven, schema's, plannen, tekeningen en foto’s die door ELECTRIC N.V. aan de klant bezorgd worden, uitgezonderd de behoorlijk geformuleerd offertes van ELECTRIC N.V. en de bevestigingen van de bestellingen van ELECTRIC N.V., hebben een contractuele waarde, tenzij dat uitdrukkelijk is bepaald.

1.3. Voor elke afwijking van de huidige algemene voorwaarden is de uitdrukkelijke en geschreven toestemming van ELECTRIC N.V. nodig.

 

2. VOORAFGAANDE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

2.1. De klant verbindt er zich toe om alle gegevens, die nuttig zijn voor het opstellen van offertes of het bevestigen van bestellingen met kennis van zaken, net zoals alle informatie die belangrijk kan zijn voor een goede uitvoering van die bestellingen, te bezorgen aan ELECTRIC N.V.

2.2. Elke fout in de keuze of de identificatie van de producten, het materiaal of de uitrusting die het voorwerp uitmaakt van een bestelling bij ELECTRIC N.V., net zoals elke vergissing bij het uitvoeren van een bestelling die rechtstreeks of onrechtstreeks voort zou komen uit het feit dat de klant tekort schiet betreffende de verplichtingen zoals vermeld in 2.1. hierboven, kunnen in geen enkel geval ten laste gelegd worden van ELECTRIC N.V.

 

3. PRIJZEN

3.1. De prijzen vermeld in de tarieven, catalogus of andere voorgedrukte documenten van ELECTRIC N.V. of van haar leveranciers zijn slechts adviserend;

3.2. De prijzen die van toepassing zijn op de bestellingen geplaatst bij ELECTRIC N.V. zijn de prijzen die gelden op de datum dat die bestellingen worden uitgevoerd;

De klant moet zich bijgevolg houden aan de prijsherzieningen, zonder dat hij de bestelling kan annuleren of aanspraak kan maken op enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding. Deze prijsherzieningen staan vermeld in de offerte die vooraf gaat aan de bestelling in kwestie of de bevestiging ervan, en zijn onder meer het gevolg van stijgende bevoorradings-, loon- en vervoerskosten, douanerechten en andere lasten die gedragen moeten worden door ELECTRIC N.V.

 

4. UITVOERINGSTERMIJNEN EN -RISICO’S

4.1. De uitvoeringstermijnen van de bestellingen vermeld door ELECTRIC N.V. zijn te goeder trouw; Het naleven ervan is onderhevig aan factoren van buitenaf: zij hebben dus geen dwingend karakter; Bijgevolg geeft een vertraging van de uitvoering door ELECTRIC N.V. noch recht op een opzegging van de bestelling, noch op een schadeloosstelling van welke aard ook, tenzij de klant kan bewijzen dat ELECTRIC N.V. een zware fout heeft gemaakt.

4.2. De factoren van buitenaf, en in het bijzonder het willekeurig optreden van bovenaf of voorvallen van overmacht net als alle voorvallen zoals stakingen, oorlogen, onlusten, lock-out, slecht weer, opvorderingen, tekort aan materiaal of vervoermiddelen, brand, schade aan de machines, enz...verlengen ambtshalve de uitvoeringstermijn van de bestelling met een tijdsduur gelijk aan die van het voorval;

In geval het definitief of blijvend onmogelijk is om de bestelling uit te voeren als gevolg van een van de omstandigheden vermeld in de alinea hierboven, kan de klant slechts aanspraak maken op terugbetaling van het gedeelte van de prijs die hij reeds betaald zou hebben op het ogenblik dat de oorzaak van buitenaf zich voordoet en die de waarde van de leveringen die reeds uitgevoerd zijn op dat ogenblik overstijgt.

4.3. Bij gebreke aan de klant om de levering te aanvaarden van de door hem bestelde koopwaar, zal de N.V. ELECTRIC hem een aangetekend schrijven kunnen sturen, hem formeel uitnodigend deze situatie binnen een termijn van 15 dagen recht te zetten. Zo de klant zich niet uitvoert voor het verstrijken van deze termijn, zal de bestelling van rechtswege als verbroken beschouwd worden ten laste van de klant, en het door hem gestorte voorschot zal als definitief door de N.V. ELECTRIC verworven worden beschouwd, ter dekking van haar divers kosten alsmede van de kosten van terugzending naar haar leverancier.

 

 

5. VERVOER-RISICO’S-AANVAARDING

5.1. Onder voorbehoud van tegengestelde bepalingen die uitdrukkelijk moeten worden overeengekomen, worden de producten, materialen en andere uitrustingen die het voorwerp uitmaken van een bestelling, vervoerd op kosten en risico van de klant;

De kosten van de risico’s worden dus gedragen door de klant vanaf het ogenblik dat de producten, materialen en uitrusting de opslagplaatsen van ELECTRIC N.V. verlaten.

5.2. De klant aanvaardt de producten, materialen en uitrusting wat kwaliteit, hoeveelheid en conformiteit betreft. De aanvaarding wordt geacht te gebeuren vanaf het ogenblik dat de goederen de lokalen van ELECTRIC N.V. verlaten, of, als de levering door ELECTRIC N.V. is gewaarborgd, op het ogenblik van de aflevering bij de klant, ongeacht, in dat geval, wat

vermeld is onder bovenstaande punt 5.1 inzake overdracht van risico’s. Elk voorbehoud of bezwaar van de klant moet, om ontvankelijk te zijn, voorgelegd worden aan ELECTRIC N.V., door middel van een aangetekende brief per post, binnen een strikte termijn van acht (8) volle dagen die ingaat vanaf de dag waarop de desbetreffende producten, materialen of

uitrusting geleverd zijn door ELECTRIC N.V. ;

Dat voorbehoud of die bezwaren van de klant schorten de betaling van de verschuldigde bedragen door de klant niet op.

 

6. DRAAGWIJDTE EN BEPERKINGEN VAN DE WAARBORG

6.1. Tenzij het anders staat vermeld op de offerte of op de bevestiging van de bestelling van ELECTRIC N.V. of op het garantiebewijs dat gevoegd is bij de producten, materialen of uitrusting geleverd door ELECTRIC N.V., blijven deze één maand gewaarborgd, vanaf de levering. De waarborg geldt voor constructiefouten en wanneer er een gebrek is aan gelijkvormigheid, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantiemarges.

6.2. Enkel ten opzichte van de “consumenten” zoals bedoeld bij artikel 1649bis van het Burgerlijk Wetboek, waarborgt de N.V. Electric dat de producten die door de consumenten gekocht worden, op het ogenblik van de levering conform zijn aan het Elk gebrek aan conformiteit in vergelijking met het contract, bestaande op het ogenblik van de levering van de producten en ontdekt binnen de twee jaar volgend op de levering van de producten, zal hersteld worden of het product zal binnen een redelijke termijn en zonder de consument ernstig te ontrieven, kosteloos door de nv Electric vervangen worden. De consumenten zijn verplicht om de N.V. Electric te verwittigen binnen de 2 maanden volgend op het ontdekken van het gebrek aan conformiteit, of vanaf het ogenblik waarop dit redelijkerwijze had dienen ontdekt te worden. Na het verstrijken van een periode van 6 maanden volgend op de levering, ligt de bewijslast voor het gebrek aan conformiteit bij de consument. 

6.3. De waarborg geldt slechts zo de producten, materialen of uitrustingen gebruikt worden in normale omstandigheden; ze vervalt ingeval van verkeerdelijk gebruik, van nalatigheid, gebrek aan onderhoud of bedieningsfouten;

Daarenboven zal deze waarborg slechts door de Klant niet kunnen ingeroepen worden in het geval waarin de producten, materialen of uitrustingen als geleverd door de N.V. ELECTRIC, zonder akkoord of tussenkomst van deze, zouden vermengd of samengesteld worden met elementen van om het even welke oorsprong, zelfs in geval van demonteren, het opnieuw monteren, wijzigen, enz… van gezegde producten, materialen of uitrustingen door ieder persoon die niet door de N.V. ELECTRIC of de leveranciers van deze, erkend is.

6.4. De waarborg van ELECTRIC N.V. geldt enkel voor het vervangen van de als defect erkende producten, materialen of uitrusting, met uitzondering van alle schadevergoeding en intresten, meer bepaald uit hoofde van onrechtstreekse, commerciële, financiële, morele, esthetische of andere schade.

 

7. BETALINGEN

7.1.Wanneer een voorschot is overeengekomen, is dat contant betaalbaar door de klant op het ogenblik van de bestelling. ELECTRIC N.V. zal slechts door de bestelling gebonden zijn wanneer het voorschot is betaald, ongeacht de gegevens die door de klant verschaft moeten worden krachten bovenstaand punt 2.1. Behalve wanneer er andere bepalingen staan in de offerte of de bevestiging van de bestelling van ELECTRIC N.V., is het saldo van de prijs contant betaalbaar bij de levering van de producten, materialen of uitrusting in kwestie.

7.2. Indien welk gedeelte ook van het bedrag niet is betaald op de datum van opeisbaarheid, moet de klant een forfaitaire verhoging gelijk aan vijftien procent (15%) van het bedrag in kwestie betalen, zonder dat hij vooraf in gebreke wordt gesteld; Bovendien, zal het alzo vermeerderd bedrag van rechtswege, vanaf de datum van de opeisbaarheid ervan, moratoire intresten opbrengen als berekend overeenkomstig het artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 aangaande de strijd tegen de vertraging in de betaling in handelstransacties.

7.3.Wanbetalingen van welke aard ook door de klant geven ELECTRIC N.V. het recht om alle lopende bestellingen van de klant stop te zetten, en dit tot het volledige bedrag door hem is aangezuiverd (hoofdsom, forfaitaire verhogingen en moratoire rente).

7.4 Electric zendt de informatie betreffende de betalingstermijnen van haar persoonlijke klanten door naar Dun & Bradstreet en Graydon.

 

8. EIGENDOMSOVERDRACHT

8.1. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de producten, materialen en uitrusting die geleverd worden door ELECTRIC N.V. het ondeelbaar eigendom van ELECTRIC N.V. blijven, tot op de datum dat de prijs voor de levering volledig betaald is, verhoogd met de moratoire rente en forfaitaire verhogingen.

8.2. In geval van verlies, diefstal, beschadiging of vernieling van een deel of van alle producten, materialen of uitrusting zoals bedoeld in bovenstaand punt 8.1., wordt de schadeloosstelling die de klant moet betalen aan ELECTRIC N.V., berekend op basis van de vervangingswaarde en zal zij niet afhankelijk zijn van of opgeschort worden door de eventuele tussenkomst van de verzekering van de klant. De bepalingen vermeld onder bovenstaande punten 7.2. en 7.3. zullen in dat geval onmiddellijk van toepassing zijn op de schadevergoeding die de klant moet betalen.

 

9. RECHTSBEVOEGDHEID-TOEPASSELIJK RECHT

9.1. Elk geschil tussen ELECTRIC N.V. en de klant valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtsgebieden van de maatschappelijke zetel van ELECTRIC N.V., ongeacht de plaats waar de bestelling is afgesloten of uitgevoerd.

9.2. Enkel het Belgische recht is van toepassing op de offertes geformuleerd door en de bestellingen geregistreerd door ELECTRIC N.V., en beheerst in het bijzonder de huidige algemene voorwaarden.

 

10. BEBAT – MILIEU BIJDRAGE VOLGENS VOORSCHRIFT

 

VRIJSTELLINGEN VAN CERTIFICATIE - MACHTIGING N°991 van 12/11/85

 


Disclaimer

Opgepast
1. SITE
Alhoewel wij alles in het werk gesteld hebben om onze SITE zo volledig en correct mogelijk aan u voor te stellen, kan ELECTRIC N.V. geenszins aansprakelijk gesteld worden voor fouten en/of vergetelheden die daarin zouden kunnen voorkomen. ELECTRIC N.V. behoudt zich trouwens het recht voor om op elk ogenblik de inlichtingen als weergegeven op de site, te wijzigen, zonder de minste voorafgaandelijke verwittiging.
2. VIRUSSEN EN COOKIES
Vermits de site van ELECTRIC N.V. links bevat naar andere sites, wijst ELECTRIC N.V., elke aansprakelijkheid af aangaande eventuele virussen of cookies die deze zouden kunnen bevatten.
3. PRIJS 
Onze prijzen zijn slechts adviserend en worden aangekondigd exclusief BTW en andere taksen, en bevatten evenmin de bijdragen « RECUPEL », « BEBAT », « LIGHTREC » , die dus bijkomend te betalen zijn.
Onze aanbiedingen en prijzen bevatten niet, behoudens uitdrukkelijke tegengestelde vermelding, de prijs van de overdracht van de rechten van de intellectuele, industriële of commerciële eigendom, en houden evenmin zulke overdracht in.
4. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM OP DE SITE
Deze site is eigendom van ELECTRIC N.V.. Elke kopij, wijziging, vertaling, enz ..., van deze site, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, ken slechts gebeuren mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ELECTRIC N.V.. 
5. BESCHERMING VAN DE PRIVESFEER
Op en via haar internetsite, vermeldt ELECTRIC N.V. enkel de persoonlijke gegevens van de klanten die dit vrijwillig wensen. Behoudens een ruimer akkoord van deze, kunnen wij deze inlichtingen slechts gebruiken om de aanvragen van deze klanten te behandelen of om hen specifieke informatie aangaande ELECTRIC N.V. te versturen.
Eenieder die dit wenst, kan toegang verkrijgen tot zijn persoonlijke registratiegegevens en daarvan de wijziging vragen, onder de voorwaarden als bepaald in de Belgische wet van 08.12.1992 op de bescherming van de privésfeer.
Eenieder kan vragen dat zijn persoonlijke gegevens van de internetsite van ELECTRIC N.V. zouden afgehaald worden, in welk geval zijn toegang tot het professionele deel van gezegde site zal opgeheven worden.

WAAROM KLANT WORDEN?

Als professioneel, bedrijf of openbare instantie heeft u toegang tot het privé-gedeelte van onze website.

U kan gemakkelijk producten opzoeken, prijzen opvragen en stock bekijken, en producten vergelijken.

U kan ook offertes en/of bestellingen aanmaken, aanpassen, opvolgen, bewaren en gebruiken.

Mijn Electric is een handige tool die u - in één oogopslag - een helder overzicht geeft van uw activiteiten op de website.